Aktuality

Efektivní využívání energetických zdrojů

Evropský parlament hlasoval o zprávě liberála Jana Gerbrandyho, která se zabývá efektivním využíváním energetických zdrojů a nerostných surovin v Evropě. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy, což znamená, že ani po svém přijetí tato norma nemá přímý legislativní dopad, ale vyzývá Komisi k tomu, aby nějakou legislativu v této oblasti připravila.

Zpráva o efektivním využívání energetických zdrojů byla poměrně obsáhlá a většina proklamativních odstavců a článků byla formulována dostatečně obecně nebo vůbec tak, že nezbývalo než souhlasit. Samozřejmě, že si všichni přejeme, aby energetické zdroje i nerostné suroviny byly v Evropě využívány co nejefektivněji, aby se šetřilo energií, aby s odpady bylo nakládáno co nejúčinněji, aby se zvýšila recyklace a abychom přestali ukládat odpady do země…

Na zprávě jsem pracoval jako stínový zpravodaj pro politickou skupinu ECR a při této práci se mi začalo zdát, že se stala takovým trojským koněm pro zavedení nových daní pro evropské občany. Tato  odvěká touha levého a zeleného spektra zavést nové a celoevropské daně, pokud možno stejné v každé zemi a jejich volání po takzvané environmentální dani se neobjevilo poprvé. Zde se tedy znovu zmiňuje a poslanec  Gerbrandy navíc přidal ještě návrh na prozkoumání možnosti zavedení dalších daní, jako je například daň z využívání nerostných surovin a přírodních zdrojů.

Navíc, zřejmě ve snaze být co nejdokonalejší, navrhl rozšíření směrnice o Ekodesignu (což je směrnice, která se zabývá účinností zejména elektrospotřebičů), také na všechny výrobky, které energii nespotřebovávají a vytvořit tomu patřičné podmínky na evropské národní úrovni. Přeloženo do normálního jazyka znamená, pojďme vytvořit další a další úřady a dejme jim další pravomoce.

Těchto několik, pro mne velmi závažných bodů, bylo důvodem, proč jsem navrhl své politické skupině hlasovat proti této zprávě. Nakonec, byl dohodnut kompromis, že se frakce jako celek při hlasování zdrží a čeští poslanci budou hlasovat proti.