Tiskové zprávy / Vyjádření

IZIP a. s. – transakce – Otázky a odpovědi

Hrozí arbitráž České republice?

Arbitráž rozhodně České republice nehrozí.

To, že do společnosti IZIP vstoupil silný strategický investor, bylo na webových stránkách www.izip.cz uveřejněno v rámci reakce na mediální vystoupení poslance Ratha již dne 30. 8. 2011, tedy bezprostředně po realizaci transakce.

VZP ČR:

  • nemíní porušovat své závazky a postupovat v rozporu se zákonem,
  • je vázána existujícími smluvními vztahy se společností IZIP a v žádném případě se nechystá tyto závazky jakkoliv porušit,
  • VZP vždy ctila a ctí jednu ze základních právních zásad: „Smlouvy se mají plnit“,
  • pokud by nezákonně rozvázala své smlouvy se společností IZIP, a.s., v němž by minoritní kapitálovou účast držel český subjekt, pak by stejnou újmu utrpěla VZP ČR před Českým soudem.

 

Jde o čistou mediální spekulaci.

Proč byly akcie českých akcionářů převedeny na zahraničního investora a až pak na VZP ČR?

Správní rada VZP podmínila spuštění pilotních projektů, jakož i další využívání systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka pro pojištěnce VZP, nabytím majoritního podílu VZP ve společnosti IZIP, když dne 30. května 2011, uložila na návrh náměstka ministra zdravotnictví Ing. Petra Noska jednomyslně řediteli VZP do zahájení pilotního projektu Akord 2G získat pro VZP majoritní podíl ve společnosti IZIP, a.s., a to za „symbolickou“ cenu.

Management společnosti IZIP paralelně jednal se zahraničními investičními skupinami, a po provedené analýze byl realizován vstup konkrétního investora, a to prostřednictvím společnosti eHI eHealth International AG (dále i jako eHI), které poskytuje společnost Exigen Capital sídlo skrze jednoho z jejich partnerů a zástupce investora v investičním projektu IZIP, dr. Thomase Ladnera.

Akcionáři souhlasili, že připustí majoritní kapitálový vstup VZP do společnosti IZIP, ale zároveň do projektu vstoupí zahraniční investor se svým know-how, který se současně zaváže k dalšímu rozvoji projektu EZK a k úsilí o internacionalizaci aktivit společnosti IZIP v rámci evropského prostoru péče o pacienta.

eHI je zřízená za účelem investice do projektu EZK ve spolupráci s advokátními kancelářemi v ČR i Švýcarsku. S ohledem na současný závazek investora vzdát se ihned po nabytí kapitálové účasti ve společnosti IZIP majoritního podílu ve prospěch VZP, což bylo nedílnou podmínkou vstupu tohoto zahraničního investora do společnosti IZIP, bylo akcionářům ze strany managementu společnosti IZIP, a.s. doporučeno po dohodě s investorem realizovat transakci jako bezúplatnou, a to v rámci širší strategické obchodní dohody, neboť takové řešení se jevilo jako optimální z pohledu dlouhodobého rozvoje projektu EZK a celého systému IZIP, poskytující dostatečné záruky ze strany investora.

Podmínkou obou poslanců ODS bylo, že jejich akcie (cca 1/6) přejdou do rukou VZP a nikoliv eHI. Výhoda této transakce je spatřována v tom, že nedochází k přímému obchodnímu vztahu mezi politiky a VZP ani žádnému transferu finančních prostředků.

Co je eHI a kdo se skrývá za entitou eHI a jaké má záměry?

eHI je účelově zřízená společnost pro realizaci vstupu strategického investora do společnosti IZIP. Je zcela běžným postupem, že konkrétní investor pro svou jednotlivou investici zakládá samostatnou společnost, tzv. SPV (special purpose vehicle), tedy společnost založenou za konkrétním účelem realizace a vedení konkrétní jednotlivé investice a s konkrétním investičním cílem. VZP ani eHI eHealth International nemohou bez vzájemné dohody měnit fungování společnosti IZIP, a.s. – tvoří joint-venture s jasnými korporátními pravidly.

Zahraniční investor smluvně garantuje rozvoj projektu a zvýšení kvality služeb pro klienty IZIP|VZP ČR.  Až transakce doběhne bude jméno investora oznámeno.

Proč společnost vznikla ve Švýcarsku?

Hlavním důvodem je přání investora a navíc Švýcarsko je tradičně jednou z nejvýznamnějších světových obchodních destinací, oceňovanou mj. pro svou neutralitu, historicky stabilní demokratické zřízení, s orientací především na prosperitu soukromých subjektů, s vysokým stupněm zapojení do mezinárodních obchodních vztahů bez mocenských ambicí či nacionálních aspektů.

Ve srovnáni s českým prostředím je Švýcarsko velmi přísnou destinací, a to jak po stránce daňové (daně jsou vyšší a složitější než v ČR), tak po stránce formální (např. podmínky zahájení a výkonu podnikatelské činnosti jsou rozsáhlejší než v ČR).

Švýcarsko tak je především vhodnou a uznávanou destinací pro rozvoj kvalitního podnikatelského záměru, není však zejména vhodné pro zřizování tzv. offshore struktur.

Podle čeho, jakého kritéria, byl vybrán zahraniční investor?

Na základě předložené nabídky a smluvní dokumentace. Cílem bylo a je získat pro projekt Elektronických zdravotních knížek partnera, který pomůže projekt rozvíjet, jak v ČR, tak na mezinárodním poli.

Je možné prokázat, že akcie byly opravdu převedeny a nabyvatelem je společnost eHI?
Mohou to prokázat jednotlivý akcionáři. Kdyby tomu bylo jinak, nemohla by eHI prodat 46 % akcií VZP ČR.

Proč byly akcie předány zdarma?

Je to vyváženo smluvními závazky dalšího rozvoje projektu v celonárodním i Evropském měřítku.

Jak je to teď se 46 % akcií, které patří VZP? Už jí patří, nebo nepatří?

VZP ČR má již v tuto chvíli 51 %, tedy plnou kontrolu nad společností i projektem EZK.

Jaký je stav projektu IZIP|EZK?

Aktuálně je v systému registrováno více než 20 500 zdravotnických pracovníků, 101 nemocnic, 8 600 zdravotnických zařízení, která jsou připravena pro práci se systémem. Svou EZK má v současnosti přes 2.500.000 klientů, každý měsíc se ukládá v systému téměř 750 000 klinických záznamů. Počet zdravotních záznamů v Systému IZIP je přes 24  milionů.

Může přinášet IZIP úspory ve zdravotnictví a zvyšovat kvalitu zdravotní péče?

IZIP umožňuje lékařům omezit duplicitní péči.

Podle výsledků nezávislé studie, prováděné německou konzultační společností Empirica pro potřeby Evropské komise, ušetří elektronické zdravotnictví až pětinu nákladů hrazených ze zdravotního pojištění.

WHO (Světová zdravotnická organizace) odhaduje rozsah duplicit v diagnostice 7 % a preskripci 12 % – odhady v ČR jsou velmi variabilní, ale vesměs budou tato čísla vyšší!

Podle výsledků nezávislých výzkumů mohou preventivní programy snížit náklady na zdravotní péči až o 5 %, což v České republice představuje hodnotu přibližně 10 miliard korun za jediný rok.

Mohou být citlivé osobní údaje uložené v IZIPu mohou být zneužity zahraniční soukromou společností?

Nemohou, neboť data jsou vysoce chráněny a přístup k nim mají pouze majitelé svých EZK a jimi povolení zdravotničtí profesionálové.

Společnost IZIP, provozující patentovaný systém Elektronických zdravotních knížek, obhájila v roce 2010 certifikaci svého systému pro řízení bezpečnosti informací dle mezinárodní normy ISO/IEC 27 000. Ochrana informací proti krádeži či zneužití je u Elektronických zdravotních knížek minimálně srovnatelná se zabezpečením účtů internetového bankovnictví, a tedy nesrovnatelně vyšší, než například v běžné kartotéce v ordinaci. Vysoce zabezpečené zdravotní informace jsou online dostupné a slouží jako podklad pro rozhodování zdravotnických profesionálů v reálném čase.

Společnost IZIP je držitelem certifikátu o shodě systému řízení bezpečnosti informací udělovaného společnostem s kvalitním systémem ochrany dat, a její systém je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kolik stojí systém IZIP|EZK?

Celkové náklady na zavedení systému EZK v průběhu deseti let jsou cca jedna a půl miliardy korun.

Náklady na systém EZK celkem za 10 let:

  • Registrace klientů – přes 600 mil Kč
  • Registrace lékařů – 86 mil Kč
  • Odměny lékařům – 237 mil Kč
  • Provoz a rozvoj systému EZK –  477 mil Kč
  • Služby elektronické komunikace VZP – 130 mil Kč

 

Měsíční provoz EZK stojí cca 2,5 Kč za měsíc (při současném počtu klientů přes 2,5 milionu uživatelů EZK).

Náklady na vybudování obdobného systému v Anglii – NHS (SCR), dojdeme k výsledku, že systém IZIP|EZK je 4,8 krát levnější v přepočtu na osobu než systém anglický.

Právě využívání výhod elektronického zdravotnictví,  konkrétně systému EZK, vede k co nejefektivnějšímu nakládání s finančními prostředky ve zdravotnictví. Jde o alokaci nákladů tam, kde jich je nejvíce potřeba, tedy na samotnou léčbu pacienta. Systém EZK tak umožňuje i zdravotní pojišťovně (VZP) efektivněji hospodařit a zamezit zbytečnému plýtvání například v podobě duplicitních vyšetření, ke kterému často dochází díky nedostatku informací o zdravotním stavu pacienta v reálném čase.