Aktuality

Odpověď Komisaře Hahna na interpelaci Miroslava Ouzkého k dostavbě dálnice D8

Interpelace Miroslava Ouzkého:

Obracím se na Komisi v souvislosti s problematikou realizace posledního úseku dálnice D8 spojující Prahu se Spolkovou republikou Německo. Evropská komise nedávno oznámila Ministerstvu dopravy ČR, že pozastavuje posuzování projektu na dostavbu této strategické rychlostní komunikace, a to z důvodu stížností ekologů. K přezkoumání zmíněného projektu financovaného z operačního programu Doprava si Komise vzala až čtyřměsíční lhůtu na rozmyšlenou. Otevření dálnice se tak pravděpodobně odsune až na rok 2012. Zpoždění se ale nevyhnutelně odrazí i na celkových finančních nákladech na dostavbu. V tomto případě se může podle odhadů jednat až o stovky milionů korun.

Jak např. uvádí časopis Euro, Evropská komise se zdráhá proplácet velké infrastrukturní projekty v české silniční dopravě, neboť se údajně obává intervence ekologických organizací. Dostavba dálnice D8 vedoucí kolem Ústí nad Labem je pro toto město životně důležitá. Prodleva dokončení způsobuje metropoli severu Čech obrovské problémy plynoucí např. z náporu kamionové dopravy, což se výrazně odráží v celkové kvalitě životního prostředí obyvatel. Zde je třeba zmínit zejména emise výfukových plynů, hluk a prašnost. Přetížená silnice I/30 z Ústí nad Labem do Lovosic, která nahrazuje chybějící část zmíněné dálnice, je plná těžkých nákladních vozů a z hlediska bezpečnosti silničního provozu je jedním z nejrizikovějších úseků v České republice.

Dalším nezanedbatelným důvodem, proč se na Komisi obracím, je i fakt, že opakované stížnosti ekologů mají charakter obstrukce, kterou stěžovatelé přiznali i ve veřejných sdělovacích prostředcích. Stavba prošla řádným posouzením vlivu na životní prostředí a všechny dosavadní připomínky ekologických aktivistů byly již zapracovány.

Z těchto výše uvedených důvodů si dovoluji se na Komisi obrátit s dotazem, zda může urychlit přezkoumání projektu dostavby dálnice D8, a umožnit tak dokončení celého projektu v co nejkratším časovém horizontu.

 

 

Odpověď pana Komisaře Hahna

Úsek dálnice D8 „Lovosice-Rehlovice“ je velký projekt, na který se vztahuje nařízení o strukturálních fondech a podléhá proto zvláštnímu schválení Komise. Před jeho schválením musí Komise ověřit jeho provázanost s činnostmi, politikami a prioritami EU. Komise přerušila postup posouzení, neboť existují obavy, že projekt není v souladu se směrnicemi EU na ochranu životního prostředí, přičemž tyto obavy jsou vyvolány rovněž žalobami podanými na vnitrostátní úrovni v České republice. Velký počet projednávaných právních věcí a jejich citlivá povaha s ohledem na možné důsledky pro stavbu dálnice vyzdvihuje důležitost otázek spojených s životním prostředím.

Poté, co Komise prostudovala informace poskytnuté českými orgány a zohlednila řadu podnětů zaslaných nevládními organizacemi, došla k závěru, že by mělo být zahájeno šetření v rámci projektu „EU Pilot“, aby se dokončilo přezkoumání souladu tohoto projektu s právními předpisy v oblasti životního prostředí. V důsledku toho byl postup posouzení tohoto velkého projektu přerušen až do doby, než bude dokončeno šetření. Období čtyř měsíců bylo českým orgánům sděleno jako odhad průměrného trvání šetření v rámci projektu „EU Pilot“.  Komise dokončí posouzení velkého projektu „D8 Lovosice-Rehlovice“, jakmile bude završeno toto šetření týkající se souladu s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí.