Aktuality

Výstup na zasedání výboru ENVI k akustickému tlaku motorových vozidel

Vítám návrh Komise a v zásadě jej podporuji. Představuje totiž krok vpřed při řešení nepříznivých vlivů emisí hluku z motorových vozidel na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Domnívám se však, že by bylo užitečné návrh Komise rozšířit a provést v něm některé technické úpravy, a to zejména za účelem stimulace výroby a nákupu vozidel s nižší hladinou akustického tlaku. Zohledňuje přitom skutečnost, že hluk motorových vozidel je dán několika faktory, tj. nejen motorem a pneumatikami, ale i povrchem vozovky, aerodynamickým hlukem a stylem jízdy. V neposlední řadě velkou část problému řeší kvalitní dopravní management, který například vyvede těžkou kamionovou dopravu z obcí a měst.

Zásadní podíl na emisích hluku, které vznikají v souvislosti s odvalováním pneumatik vozidel, má také kvalita povrchu vozovek. Jsem proto  přesvědčen, že návrh Komise lze zlepšit tím, že se do něj vloží ustanovení o systému klasifikace vozovek, který členským státům a jejich celostátním i místním úřadům umožní účinněji monitorovat a posuzovat kvalitu povrchu jejich vozovek a snížit tak jejich podíl na celkové hladině hluku.

Před sebou máte i mé pozměňovací návrhy týkajících se technických požadavků pro metody měření akustického tlaku motorových vozidel a ustanovení o mezních hodnotách hluku. Smyslem těchto pozměňovacích návrhů je přizpůsobit návrh Komise technickému vývoji v oblasti zkušebních metod a zvýšit celkovou proveditelnost technických požadavků. Navrhuji také některé změny v kategorizaci vozidel z hlediska uplatňování mezních hodnot hluku a zavádím novou fázi 4, k níž by se přistoupilo v případě, že revize provedená Komisí po zavedení fáze 3 by potvrdila její vhodnost.

Domnívám se, že stanovení mezních hodnot (a také dat, od nichž jsou tyto hodnoty platné) u jednotlivých kategorií vozidel, jak je uvedeno v příloze III návrhu Komise, představuje podstatný prvek nařízení, jehož úprava by měla spadat do pravomoci spoluzákonodárců. Nemůžeme souhlasit s návrhem Komise, aby se jí svěřila pravomoc měnit tyto aspekty nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a navrhuji, aby veškeré budoucí změny podléhaly spolurozhodování v rámci řádného legislativního postupu.

Chtěl bych také oznámit, ze jsem požádal o vyjmuti mého pozměňovacího návrhu 19, který se týká změny zkušebních podmínek u hloubky vzorku pneumatik. Po delší úvaze jsem se rozhodl stáhnout tento návrh, jelikož  nechci , aby docházelo ke zdvojování regulace. Původní návrh Komise je vhodnější.

Vyslyšel jsem také četné hlasy volající po zavedení povinného informování pro spotřebitele. Věc je ale trochu složitější. Např. zajímá spotřebitele víc hluk uvnitř nebo vně vozu? Proto bude na místě požádat Komisi o vypracování dopadové studie. To, že dlouhodobá hluková zátěž má vliv na lidské zdraví je nesporné. Pojďme tedy problém řešit komplexně.

Děkuji Vám za pozornost.