Aktuality

Zesílená spolupráce

Jedna z věcí, která byla pro mne, nejen jako poslance Evropského parlamentu, ale hlavně jako předsedu výboru, nová a nemá obdoby v národním parlamentu, je metoda tzv. zesílené spolupráce mezi výbory („Enhanced cooperation“). O každém tématickém okruhu, který se v Evropském parlamentu projednává, se nejprve svádí zákulisní boj o to, kterému výboru bude daná věc svěřena do projednávání. Je to logické. Čím více norem bude ten který výbor mít na programu, tím větší je jeho vliv na legislativu EU a tedy roste i jeho důležitost.

Souboje o jednotlivá témata jsou místy téměř kuriózní a často o vítězství rozhodne „správná“ formulace. Někdy však je daná problematika tak rozsáhlá nebo provázaná, že je opravdu obtížné rozhodnout, který výbor je ten nejlépe příslušný. Například před jednáním o pesticidech se rozhodovalo o tom, zda-li se v tomto případě jedná o pesticidy jako takové a jejich dopad na životní prostředí a pak by tato norma měla být přiřazena ENVI výboru (Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin), nebo zda-li se jedná spíše o pesticidy jako nástroj zemědělců k ošetření plodin, což by spadalo spíše do působnosti zemědělského výboru. Také by se na toto téma mohlo nahlížet jako na úpravu pravidel, podle kterých se mohou pesticidy prodávat, vyvážet a užívat, což by měl projednávat výbor IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele).

S výše popsaným pak souvisí i zmíněná metoda zesílené spolupráce, která funguje přibližně tak, že výbor, který má o dané téma zájem a „nevyhraje“ jako výbor hlavní, požádá předsedu hlavního výboru o tzv. zesílenou spolupráci. V případě, že se zájem tohoto výboru ukáže jako opodstatněný, tzn. že projednávané téma se významnou částí dotýká působnosti tohoto výboru, stává se tento výbor výborem druhým a může se na projednávání normy podílet. V některých, velmi výjimečných, případech mohou danou věc projednávat až tři výbory současně. Tento postup však není pro svou procedurální náročnost příliš populární. Konflikty mezi jednotlivými výbory týkající se zesílené spolupráce rozhoduje Konference předsedů výborů.