Budova Evropského parlamentu

MUDr. Miroslav Ouzký

Předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

Evropa mýma očima

MuDr.Miroslav Ouzký
20.11.2007

Konference Shanghai

MUDr. Miroslav Ouzký

Jak jsem minulý týden avizoval, ve dnech 12. – 16. listopadu jsem m?l možnost zú?astnit se konference, která má již n?kolikaletou tradici a pod názvem Challenge Bibendum ji organizuje koncern Michelin. B?hem této konference se projednávají nejr?zn?jší témata týkající se dopravy, nejnov?jších výzkum? v automobilovém pr?myslu a dopad? na životní prost?edí.

Tentokrát se nejv?tší prostor ponechal témat?m jako je trvalá udržitelnost dopravních systém?, zvlášt? ve velkých m?stech s aspekty na dopady životního prost?edí, klimatickým zm?nám, alternativním zp?sob?m dopravy nebo alternativním pohon?m osobních automobil?. Akce byla sponzorována mnoha sv?tovými automobilovými zna?kami, palivovými koncerny, dopravci ?i výrobci pneumatik a její sou?ástí byla i výstava alternativních pohon? automobil? a inteligentních systém? pro dopravní management ve m?stech.

Pro mne osobn? byl velmi zajímavý p?ístup ?íny a to i s ohledem na to, že již podruhé tuto akci v Šanghaji po?ádala a záštitu nad celou konferencí p?evzal ?ínský ministr pro v?du, výzkum a technologie. Jistou zvláštností tohoto ministra je jeho dvacetileté p?sobení ve spole?nosti Audi v Evrop?. Doposud jsem podporoval hojn? rozší?ený názor, že co zm?že Evropa, pokud gigant jako je ?ína se do procesu ochrany životního prost?edí nejenže nezapojí, ale stále více a více sv?j podíl na celosv?tovém zne?išt?ní zv?tšuje. Je p?íjemné zjistit, že tomu tak zcela není a že i ?ína se snaží zapojit.

To vše ?íkám s v?domím, že Šanghaj nerovná se ?ína, ale je spíše jakousi její výkladní sk?íní - ?i alespo? jednou z nich. P?edstavme si aglomeraci se 14 miliony obyvatel (tedy tém?? jako bývalé ?eskoslovensko), kde na komunistických základech politici autonomní na centrální vlád? spouští moderní reformy v oblasti zdravotnictví, sociálních systém?, zárove? prod?lá obrovský stavební a technologický boom a k tomu všemu se také velmi intenzivn? v?nuje životnímu prost?edí.

Z?ejm? je to logické. Prudký a naprosto nep?edstavitelný rozvoj tohoto místa p?ipomíná Tokyo v šedesátých letech. Ulice jsou zamo?eny zplodinami z automobil? a nezbytnost tuto situaci ?ešit vede ke vzniku nejr?zn?jších projekt?. Za zmínku snad stojí projekt moderního bydlení pro nadcházející tisíciletí, který se staví jako experimentální m?sto s experimentální dopravou. ...

Celý článek

Anketa:

Zdají se Vám bezpečnostní opatření na letištích přiměřená?


Diskuse:

Vážený pane europoslan?e Ouzký, moc rád bych Vám pod?koval za pozvání do EP minulý týden. Byl jsem z toho velmi nadšen. Cht?l bych Vám pod?kovat i za ...